22. september 2011

Eesti e-valimistega seotud salastatud raportid tuleb avalikustada

Tunnustatud USA IT-teadlane ja e-valimiste turvalisusekspert dr Barbara Simons koostas pärast 18–21. juulil toimunud Eesti-visiiti Eesti e-valimiste turvalisust käsitleva raporti, mis muuhulgas viitab ka e-valimisi käsitlevatele salastatud raportitele.

Tallinna abilinnapea Taavi Aas leiab, et kui Eesti e-valimiste turvalisuses kahtlejate raportid on avalikud, siis peavad avalikud olema ka e-valimiste turvalisusesse uskujate raportid. „Turvalisusprobleemide üle otsustamiseks tuleb Eesti e-valimiste kohta koostatud salastatud raportid viivitamatult avalikustada. Suurepärane võimalus avalikustamiseks avaneb järgmisel nädalal Tallinnas toimuval kahel e-valimisi ja muud e-temaatikat käsitlevatel järjestikustel üritustel ICEGOV ja VoteID.“

Abilinnapea sõnul on valminud aruandes pööratud tähelepanu Eesti e-valimistega seotud olulistele turvalisusprobleemidele. „Dr Simons on kindlal seisukohal, et Eesti e-valimissüsteem ei ole turvaline, kuna see ei vasta mitmetele vajalikele ja üldtunnustatud nõuetele. Nimelt, e-valijatele ei ole tagatud nende hääletamise salajasus. Nende arvutid on kaitsetud valimistulemusi moonutada võivate pahavaraprogrammide vastu. Samuti on olemas siseoht – ei ole välistatud, et Eesti e-valimiste süsteemiga lähedalt seotud ja selle sees töötavate inimeste tegevus võib hääletustulemusi tahtlikult või tahtmatult mõjutada. E-valimiste server on rünnakute suhtes haavatav igal pool ja igaühe poolt. Oluline on ka see, et Eesti e-hääletusüsteem pole avatud ega läbipaistev,“ lisas Aas. „Äärmiselt problemaatiline on fakt, et Eesti e-hääletussüsteemi ohutust pole uurinud sõltumatud arvutiohutuseksperdid. Eesti e-valimiste turvalisuse puudujääkidele on tähelepanu pööranud ka OSCE oma Eesti viimaseid valimisi käsitlevas raportis.“

Raport avaldati USA õiglaste ja ausate valimiste eest seisva organisatsiooni Verified Voting kodulehel internetiaadressil http://www.verifiedvoting.org/estonia, eesti keelde tõlgituna on raportiga võimalik tutvuda Tallinna linna kodulehel aadressil http://www.tallinn.ee/Aruanne-Eesti-e-haaletussusteemi-kohta

21. september 2011

Dr Barbara Simonsi aruanne Eesti e-valimiste süsteemi kohta

Laupäev, 3. september 2011
Barbara Simons

Ma külastasin Eestit selle aasta juuli keskel, riigi esimese peaministri ja Tallinna praeguse linnapea Edgar Savisaare kutsel. Keskerakonna liider härra Savisaar tuli hiljutistel üleriigilistel valimistel teisele kohale. Keskerakond ja härra Savisaar peavad e-häälte osa valmistulemuses küsitavaks. Nad kutsusid mu Eestisse, kuna pidasin europarlamendis ettekande e-hääletuse ohtude kohta.

Ma ütlesin oma võõrustajatele, et arutlen meeleldi netihääletuse ohtude üle, kuid ei kommenteeri Eesti sisepoliitikat. Küsimusele, kas minu arust olid valimised ebaausad või mitte, keeldusin ma vastamast, kui välja arvata mu märkus, et keegi ei saa tõestada, et need olid ebaausad, kuna e-häälte ülelugemist ei saa mitte kuidagi korrata.

2011. aasta valimiste e-hääletus toimus 24. veebruarist 2. märtsini ning sedelhääletus 6. märtsil. E‑hääli loendati 6. märtsi õhtul. Eesti seaduse järgi saab kaebusi esitada vaid kolme päeva jooksul pärast vaidlustatava protseduuri toimumist. Kuna e-hääletust arvestatakse sedelhääletusest eraldi, oli kaebuste esitamise viimane päev 5. märts. Magistrant Paavo Pihelgas oli ainus, kes esitas kaebuse õigel ajal. Keskerakord ja sõltumatud kandidaadid üritasid kaebusi esitada, kuid ei suutnud seda teha ettenähtud 72 tunni jooksul.

P. Pihelgas palus Vabariigi Valmiskomisjonil hääletustulemused tühistada, kuna valimisi manipuleerida võivate pahavaraprogrammide tõenäosus tähendas, et ei saa mingit moodi kindel olla, et hääletajate tulemused said õigesti registreeritud. Valmiskomisjon lükkas kaebuse juba järgmisel päeval tagasi, väites, et neil on olemas kõik vajalikud korraldused pahavaraprogrammide tabamiseks tehtud, täpsustamata, mis korraldused need on. Kui P. Pihelgas kaebuse uuesti esitas, saadeti see edasi Riigikohtusse. Riigikohus tühistas kaebuse 21. märtsil, öeldes, et hääletaja saab kaebuse esitada vaid juhul, kui tema õigusi on rikutud.

Olen suhelnud mitmete eestlastega nii enne reisi, selle kestel kui ka pärast. Lugesin ka 2011. aasta märtsis toimunud valimisi jälginud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE ODIHRi) [AK1] meeskonna kirjutatud raportit ja olen rääkinud ühe selle meeskonna liikmega. Saadud informatsiooni tõttu olen jõudnud järeldusele, et Eesti e‑hääletussüsteem on ebaturvaline.

1.       OSCE ODIHRi raportis kirjeldatu järgi on e-hääletussüsteemis mitmeid tõsiseid probleeme.
2.       Hääletajate privaatsus[AK2]  (salajane hääletus) ei ole kaitstud.
3.       Hääletajate arvutid on kaitsetud valimistulemusi moonutada võivate pahavaraprogrammide vastu.
4.       On olemas siseoht.
5.       Server on rünnakute suhtes haavatav igal pool ja igaühe poolt.
6.       E-hääletusüsteem pole avatud ega läbipaistev.
7.       E-hääletussüsteemi ohutust pole uurinud sõltumatud arvutiohutuseksperdid.

Edaspidised märkmed räägivad ülalmainitud probleemidest laiemalt. Et teha vahet OSCE ODIHRi aruande soovitustel ja mu enda kommentaaridel, olen aruande kommentaarid ja soovitused esitanud kaldkirjas.
1.       OSCE ODIHRi aruanne. Esitan mõned probleemid, mis aruandega on avalikustanud:
a)      Valimiskomisjonil pole IT-eksperte; nad toetusid Riigikogu IT-osakonnale. Aruandes on soovitatud luua valmiskomisjoni IT-ekspertiis ja säilitada iga internetihääletuse etapi kohta kirjalikud registrid. Kuigi vajadus IT-ekspertide järele on ilmselge, on vajadus arvutiohutusekspertide järele veel suurem.

b)      Üks programmeerija kontrollis tarkvara, kuid tulemused olid salajased. Aruandes on testitulemused soovitatud veebilehel avalikustada. Praeguseks oleme me teada saanud (seda OSCE ODIHRi meeskond ei teadnud), et lähtekoodi auditit tegi ainsana Martin Paljak, kes jäi haigeks. M. Paljak võis anda küll esialgse suulise tagasiside, kuid ei esitanud kirjalikku lõppraportit.

c)       Projektijuht võis tarkvara uuendada ilma mingisuguse ametliku protseduurita. E-hääletuse projektijuht ütles P. Pihelgasele, et hääletusrakenduse viimased muudatused tehti neli päeva enne esimest hääletuspäeva. See rikub hääletussüsteemi turvalisust väga suurel määral. Projektijuht võis tahtlikult või tahtmatult sisestada tarkvarasse valimistulemusi moonutada võiva koodi või isegi käivitada varem installitud pahavaraprogrammi. Koode, mis on sisestatud viimasel hetkel, pole võimalik kontrollida ega analüüsida.

OSCE ODIHRi aruandes soovitati välja töötada tarkvara kasutuselevõtu ametlik käik ja seada tarkvarauuenduste tähtajad. Samuti soovitati aruandes keelata e-hääletussüsteemi hooldus kogu e-hääletuse kestel.

d)      E-valimise tulemused hävitati 11. aprillil, sest Eesti seaduse kohaselt tuleb kõik hääletussedelid hävitada kuu aja jooksul pärast valimisi. Kuna hääletussedelid hävitatakse, ei ole neid pärast valimisi võimalik analüüsida, see aga on  ilmselgelt ebasoovitav.
e)      Kuigi valimisaktis on osutatud sellele, et valimiskomisjon võib e-hääletuse tulemused kehtetuks muuta, ei täpsustata, mille alusel ja mis oludes saab e-hääletuse tulemused kehtetuks kuulutada. Samuti ei täpsustata aktis, kuidas antakse valijaile teada, et valimispäeval peavad nad paberil uuesti hääletama. OSCE ODIRHi aruandes on nõutud, et koostataks turvaprobleemist  väljumise plaan.
Isegi kui OSCE ODIRHi aruandes esitatud soovitused ellu viia, jääksid püsima suured probleemid. Kui vahetult enne valimiste lõppu korraldataks edukas rünnak (võib-olla nn denial of service, nagu Venemaa korraldas Eestile 2007. aastal), ei pruugi inimestel, kes plaanisid hääletada interneti teel, jätkuda aega, et minna ja hääletada paberil. Veelgi tõsisem on võimalus, et rünnak avastatakse või kurjategijad annavad sellest teada alles siis, kui uus valitsus on juba ametisse nimetatud. Mis siis juhtuks? Kuidas riik reageeriks? Kas kaotajad aktsepteeriksid uut valitsust? Kas väljakuulutatud võitjad lubaksid korraldada uued valimised? Kas inimesed peaksid küsitavaks varasemaid valimisi, mille ajal oli võimalik e-hääletada? Kuidas tuleks Eesti uus ja veel arenev demokraatia toime võimaliku laiaulatusliku umbusaldusega?
Ja loomulikult on olemas ka suurem oht: nimelt see, et valimiste andmetega manipuleeritakse edukalt, ilma et keegi seda avastaks. Seda saab teha, kui rünnata süsteemi neid nõrku kohti, mida kasutatakse häälte kogumiseks ja tabelisse kandmiseks, ja/või sokutades hääletajate arvutitesse pahavaraprogramme, mis võivad valimistulemusi moonutada.

2.       Hääletajate privaatsus ei ole täiesti kaitstud. Tsiteerin Sven Heibergi artiklit „E‑hääletuse rakendamisest 2011. aasta Riigikogu valimistelˮ (artikkel esitatakse konverentsil „VoteID 2011ˮ, mis toimub Eestis 28.−30. septembrini. Artikli saatis mulle S. Heiberg, kes lubas seda tsiteerida):

„Näiteks, e-hääli saab anonümiseerida vaid vähemalt kahe valimisametniku, audiitori ja võimalike vaatlejate juuresolekul. Kõik protseduurid on eelnevalt kirjalikult määratletud, kõik tegevused ja tulemused on salvestatud lindile. Kui neid meetmeid täide ei viida, saavad IVS-i valdajad tugevalt manipuleerida valimistulemustega, lisades või kustutades hääli digitaalsest valimiskastist vahele jäämata.

„E-hääletajate anonümiseerimineˮ tähendab hääletajate nimede eraldamist nende häältest (Häälte anonümiseerimiseks on olemas selline krüptograafiline lähenemine nagu mix-serverite kasutamine, mis säilitab hääletaja anonüümsuse. Kuid see lähenemine on keeruline ja tuleb läbi viia hoolikalt. Ma olen kindlaks teinud, et mix-servereid Eestis ei kasutata).

Anonümiseerimisprotsessi jälgimine tähendab seda, et jälgitakse tehnikut trükkimas käsklust, mis käivitab programmi. Aga kes teab, mida see programm teeb? Kuidas sa saad tõendada, et pole olemas koopiat häältest, mis on seotud hääletajate nimedega? Tõesti, varukoopia peaks olema, muidu on risk, et hääletusandmed kaovad. Sellepärast peaks anonümiseerimine olema järgmine mitmesammuline protsess:
1. Käivita e-häälte koopias skript, mis eraldab e-hääled hääletajate nimedest, luues kaks faili, millest ühes on ainult e-hääled ja teises ainult nimed.
2. Sorteeri üks või mõlemad failid suvalisse järjekorda, et vastavates failides hävitada igasugune järjekorraseos nimede ja häälte vahel.
3. Kontrolli, et andmeid poleks kaotsi läinud ega rikutud protsessi käigus.
4. Tee eraldatud failidest mitu tagavarakoopiat.
5. Hävita KÕIK koopiad ja tagavarakoopiad e-häältest, mis on seotud nimedega. See viimane samm on oluline, kuid olemuselt kontrollimatu. Pole võimalik tõendada, et kõik koopiad on hävitatud (tõenäoliselt on väga raske leida üles KÕIK koopiad, mida süsteem loob tavaliselt rutiinselt), praktikas pole tõenäoliselt võimalik saavutada olukorda, kus kõik koopiad on täielikult hävitatud.

Olemuselt on võimatu vaadelda või tõendada, et kuskile pole alles jäänud andmeid, mis võiksid uuesti luua seose hääletajate nimede ja nende häälte vahel. Hääle privaatsus [AK3] e-hääle salajasus? ei ole vaadeldav ega auditeeritav vara.

3.       Hääletajate arvutid on kaitsetud valimisi manipuleerida võivate kahjurprogrammide suhtes. On palju näiteid tarkade viiruste ja nn uss-viiruste kohta, nagu näiteks Zeus, mis on varastanud internetipanga kasutajate kontodelt suuri rahasummasid. Spetsiaalselt muudetud Zeusi versioonid on lausa mustal turul saadaval. Uss-viiruse Zeusi kohandamine nii, et see varastaks valimistulemused, oleks üsna lihtne. Nagu Eesti krüptograaf Helger Lipmaa ütleb oma blogis:

„Hääletajate arvutid on ilmselge probleem: enamik inimesi ei tunne arvuteid ja ei oska kontrollida, kas nende arvutid on nakatunud. Isegi kui neil on uusim viirusetõrjeprogramm (milles me ei saa kindlad olla), ei pruugi see programm tuvastada uut kahjurit, mis on kirjutatud spetsiaalselt *selle* valimise jaoks ja valla päästetud just vahetult enne (Märkus: Eesti e-hääletus kestab 3 päeva). See kahjurprogramm võib põhjustada palju kahju, näiteks kaaperdades sinu ja ID-kaardi vahelise ühenduse (põhimõtteliselt lastes ID-kaardil kirjutada vale hääle), graafilise kasutajaliidese ja selle vahel, mis tegelikult arvuti sees toimub, jne. Ma *ei* oleks üllatunud, kui selle tarkvara oleks kirjutanud keskkooliõpilane.ˮ

4.       On olemas siseoht. Lisaks ohule, mida näitab projektijuhi suutlikkus ilma ametliku protseduurita tarkvarauuendusi teha, avaldab OSCE ODIHRi aruanne:

„Igapäevane hääletajate registri värskendus hääletusperioodi jooksul, mida nõuab valimisakt, tehti samaaegselt igapäevase andmetagavara loomisega. Projektijuht pääses serverite ligi igapäevase andmehoolduse ja -tagavara tegemiseks läbi turvakihi, kasutades andmesäilitusvara, mida kasutatakse ka muuks otstarbeks. See tegevus võis tõenäoliselt võimaldada sissepääsu tuvastamatutele viirustele ja pahavaraprogrammidele.ˮ

Lisaks pahavaraprogrammide riskile võib tarkvara igapäevane uuendamine kaasa aidata rünnakule, mis tõstab esile hääletajad, kes hääletavad ühe teatud kandidaadi poolt. Näiteks võivad need hääled „kaotsiˮ minna ja seda pole võimalik järele kontrollida.

5.       Server on rünnakute suhtes haavatav. Üks tõsine Hiinas toimuv internetirünnak Google’ile ja kümnetele teistele firmadele illustreerib seda, kuidas haavatavad on isegi suurkorporatsioonid. Rünnak oli suunatud Google’i tarkvarale, kaasa arvatud süsteemidele, mida tarkvaraarendajad koodi ja Hiina inimõigusaktivistide Gmaili-kontode loomiseks kasutavad. Tervelt 34 firmat oli rünnaku all, sealhulgas Yahoo, Adobe, Juniper Networks, kaitseprogrammide tootja Northrop‑Grumman ja Symantec, mis on suur viirusetõrje- ja antispiooniprogrammide pakkuja. Firmades, mida rünnati, on tööl suur hulk arvutiohutuseksperte ning neil on arvestatav hulk vahendeid ja asjatundlikkust.

Valitsuste kodulehed USAs ja mujal on samuti haavatavad. Ühes 2010. aasta märtsis peetud kõnes ütles USA FBI direktor Robert Mueller, et FBI arvutivõrku on sisse tungitud ja ründajad olid „rikkunud andmeidˮ. Kindral Michael Hayden, endine CIA ja Riikliku Julgeolekuagentuuri
direktor, mainis: „Tänapäeva pangaröövel ei kiirusta äärelinna panka relvadega ja kirjadega, mille ta annab telleri kätte. Ta on veebis, võttes väärtuslikke asju sinult ja minult.ˮ

Arvestades, kui ebakindel on internet, on ebatõenäoline, et server, mis võtab vastu e-hääled, suudaks vastu panna rünnakutele, mis tulevad teiselt riigilt, poliitiliselt parteilt, üksikutelt häkkeritelt jts.

6.       Süsteemil jääb vajaka läbipaistvusest ja avatusest. OSCE ODIHRi raport väidab [rasvases kirjas on minu rõhutus]:

Esiteks, e-hääletuse projektijuht testis tavaliselt müüjalt ostetud tarkvara. Selle kohta ei esitatud ühtegi ametlikku aruannet. Pärast testimist korraldas Küberkaitseliit (KKL) 2011. aasta jaanuaris tarkvara testimise teatud ohuolukordades ja tegi valimiskomiteele aruande, mis oli saadaval küll vaatlejatele, aga mitte avalikkusele. Veebruaris testis KKL internetitaristu funktsionaalsust äärmuslikes oludes ja otsustas luua nn valge nimekirja internetiaadressidest, millelt tulevad e‑hääled vastavad seadusele[AK4] . Internetiaadresside valgesse nimekirja olid arvatud ka välis­saatkondade netiaadressid..

Samalaadses toimingus tegi valmiskomisjoni palgatud programmeerija kindlaks tarkvara koodi. Programmeerija isik ja tema valimiskomisjonile esitatud aruanne olid salastatud. Seda ei tehtud kättesaadavaks ei OSCE ODIHRi meeskonnale, teistele vaatlejatele ega poliitilistele parteidele.

...Testimine on igasuguste süsteemi puudujääkide leidmisel ülioluline toiming. Valimiskomisjon tegi märkimisväärseid pingutusi, et testida e-hääletuse eri detaile, kusjuures kaasati ka avalikkus. Siiski ei olnud testiaruanded tihtilugu ametlikud või jäeti need salastatuks.

P. Pihelgas palus näha kõiki aruandeid. Hiljuti sai ta teada, et projektijuhi tehtud testide kohta polnud olemas ühtegi kirjalikku aruannet. Samuti sai ta teada, et KKL ei auditeerinud tarkvara. Kuna KKLi raportit varjatakse, esitas P. Pihelgas Andmekaitse Inspektsioonile edasikaebuse. Ta loodab saada testi aruande koopia.

7.       Väliseksperdid pole teinud ohutusuuringut. Igaüks, kes soovib koodi üle vaadata või süsteemi uurida, peab alla kirjutama saladuse hoidmise lepingule. Mitmed silmapaistvad arvuti­ohutus­eksperdid on üles näidanud huvi uurida Eesti e-valimiste süsteemi , kuid keegi ei soovi seda teha saladuses hoidmise lepingu alusel. Üks võimalikke erandeid on tähtajaline saladuses hoidmise kohustus, mis annaks süsteemioperaatoritele aega teha parandusi enne kui aruanne avalikustatakse.
Ma sooviksin tänada oma Eesti võõrustajaid, kes andsid mulle võimalusi tutvuda paremini Eesti e‑hääletuse süsteemiga. Tänu ka eestlastele, kes jagasid minuga süsteemi tehnilist informatsiooni, eriti Paavo Pihelgasele, Priit Kutserile, Helger Lipmaale ja Sven Heibergile. Lõpetuseks, tänu David Jeffersonile väga kasulike kommentaaride eest.


Barbara Simonsi raport inglise keeles: http://www.verifiedvoting.org/estonia

18. veebruar 2011

Taavi Aasa avalik pöördumine ajakirjanik Madis Jürgeni poole

Eile, 17. veebruaril ilmus Eesti Ekspressis Madis Jürgeni poolt kirjutatud arvamuslugu sellest, et temale teadaolevatel andmetel kirjutas minu nõunik Priit Kutser, keda ma pean väga kohusetundlikuks ja töökaks alluvaks, Eesti Ekspressi kodulehele 300 kommentaari.

Oma seisukoha kujundamiseks palun Madis Jürgenil esitada tõendid, mis kinnitavad konkreetselt minu nõuniku Priit Kutseri seotust artiklis viidatud kommentaaridega. Usun, et kui need tõendid on olemas (ma tahan uskuda ajakirjanikku, kellest olen väga lugu pidanud), siis ei tohiks ka nende esitamine olla keerukas.

Vajan neid tõendeid kahel põhjusel. Esiteks on küsimus Priit Kutseri tööaja kasutamises ning teine ja ehk olulisemgi on see, kuidas on võimalik tuvastada ühe IP-aadressi tagant, mida kasutab ca 1800 töökohta, konkreetselt Priit Kutseri arvutit.

Taavi Aas
Tallinna abilinnapea
Tallinna infoturbenõukogu esimees

27. jaanuar 2011

Idee MUPO laialisaatmisest tuleneb rumalusest või populismist

Tallinna abilinnapea Taavi Aas peab Tallinna opositsiooni eelnõud Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti laialisaatmise kohta populistlikuks valimiseelseks show’ks eesmärgiga saada tasuta meediatähelepanu või on tegu lihtsalt teadmatusega.

Abilinnapea Aasa sõnul näeb seadus igal juhul ette, et peab olema järelevalve, mis jälgiks kohaliku omavalitsuse, olgu see siis linna või valla, õigusaktide täitmist. „Selle asutus nimi võib olla Munitsipaalpolitsei, korrakaitse, Kommunaalpolitsei või linnapolitsei, ent olemas peab ta olema ühel või teisel kujul või moel niikuinii. MUPOga või MUPOta, töö tuleb ikka ära teha ja MUPO funktsioone peab keegi ikka täitma. Seadus ei nõua küll eraldi ametit järelevalveks, ent Tallinna linna suuruses kohalikus omavalitsuses on see kõige mõistlikum variant, et järelevalve on ühte ametisse koondatud. Samamoodi on tehtud näiteks Läti pealinnas Riias, kus MUPO käivitati 90ndate alguses ja töötab edukalt siiani, samuti on MUPO olemas Saksamaal, Slovakkias, Itaalias, Hollandis, Prantsusmaal ja teistes Euroopa riikides ning isegi USA-s. Muide, Šveitsis mõnes kantonis ei olegi riigipolitseid, vaid ongi ainult munitsipaalpolitsei,“ selgitas Aas.

Abilinnapea lisab, et on rida valdkondi, millega riigipolitsei ei suuda tegeleda, nagu näiteks ehitusplatsid, haljastuse korrashoid, majaesiste koristamise temaatika jne, kus munitsipaalpolitsei on olnud efektiivne. „Tänu Munitsipaalpolitseile jääb riigipolitseil rohkem aega kriminaalküsimustega tegelemiseks,“ lausus Aas. „Muide, kui Riigikohus võttis vastu otsuse, et tuleb erafirmade käest ära võtta bussipiletite kontroll, siis suutis MUPO selle väga kiiresti ja tõhusalt üle võtta.“

Tallinn võiks ise hakata tasulist parkimist korraldama

Tallinna abilinnapea Taavi Aas lükkab ümber oletuse, justkui ei oleks pealinna tasulise parkimise korraldaja leidmise hankele laekunud ühtegi pakkumist sel põhjusel, et linn olevat tahtnud liiga kõrget parkimistulu.

Abilinnapea sõnul oli Postimehe lugu tabanud asja olemust, ent müügimehest päevatoimetaja oli pannud artikli sisule mittevastava pealkirja.

„Kui 2008. aastal sai linn parkimistulu 4,5 miljonit eurot, siis 2009. aastal 3,7 ja mullu veidi üle 3 miljoni euro, mis on kokkuvõtteks keskmiselt tublisti rohkem kui planeerisime järgmiseks kolmeks aastaks. Selleks aastaks nägime ette ca 3,5 miljonit eurot parkimistulu, mida ei saa kuidagi pidada ahnuseks, kuna see on vähem kui kolme viimase aasta parkimistulu keskmiselt ja sealjuures oleme arvestanud ka mitmete asjaoludega, nagu näiteks masu ja lumerohked talved, mis on selgelt mõjutanud kolme viimase aasta kahanenud parkimistulu,“ selgitas Aas. „Me kaalume hanke nurjumise põhjusi, kuid me ei saa välistada hankest üldse loobumist ning võimalust edaspidi ise tasulist parkimist korraldada.“

20. jaanuar 2011

Linnavalitsus taastab parkimistasu minutipõhise arvestamise

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule parkimistasu kehtestamise määrust muutva eelnõu, mille eesmärgiks on ennistada m-parkimisel minuti järgi tasustamise süsteem ning panna ka parkimisautomaadid parkimistasu minuti täpsusega arvestama.

„Tahame sellega likvideerida eurole üleminekul ilmnenud ebakõla Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse ning m-parkimise eest tasu arvestamise senise praktika vahel,“ ütles abilinnapea Taavi Aas. „Oleme päri, et kui tehniliselt on võimalik parkimise eest tasu minuti täpsusega arvestada ja nii on seda aastaid ka tehtud, siis tuleb muuta pigem määrust, mis sätestab 15 minuti kaupa arvestamise. Tarbija jaoks on kahtlemata õiglane tasuda teenuse eest vastavalt selle tarbimise mahule. Võrdse kohtlemise printsiibist lähtuvalt tuleb minutipõhiseks muuta ka parkimisautomaadis parkimistasu maksmine.“
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” lisa täiendatakse punktiga, mis sätestab, et nii mobiilsideoperaatori vahendusel kui ka parkimisautomaadis parkimistasu maksmisel arvestatakse parkimisaega minutipõhiselt.

Ühtlasi otsustas linnavalitsus taastada m-parkimise puhul tasu minuti täpsusega arvestamise süsteemi juba tänasest.

13. jaanuar 2011

Taavi Aas: MUPO likvideerimine on mõeldamatu

Tallinna Pressikeskuses toimunud pressibriifingul, kus ajakirjanike küsimustele vastasid abilinnapea Taavi Aas ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Monica Rand, rõhutati, et munitsipaalpolitsei likvideerimine Tallinnas on mõeldamatu.

Taavi Aasa sõnul oli MUPO menetluses möödunud 2010 aastal 65 251 väärtegu ja oleks mõeldamatu, et politsei, kelle ressursid on samuti piiratud, selle töökoorma üle võtaks.
„Pigem peab MUPO koostööd politseiga veelgi tõhustama. Kui MUPO prioriteedid on järelevalve heakorra eeskirjade täitmise üle, ühissõidukite piletikontroll, parkimine, koolivalve jms., saab politsei keskenduda isiku, varavastaste ja muude raskete kuritegude ennetamisele ja avastamisele,“ lisas Aas. Vastne Tallinna  Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Monica Rand ütles, et kohtub järgmisel nädalal Põhja Politseiprefektuuri prefekti Elmar Vaheriga. „Kuna olen ka ise Paikuse politseikoolis end täiendanud ja Nõmme linnaosas Männikul konstaablina tööd teinud, arvan et MUPO koostöö politseiga on parim võimalus tagada linlastele  turvalisus ja heakord.“
Monica Rand lisas veel, et on MUPO senisest tööst ainult positiivset tagasisidet saanud ja kindlasti jätkatakse kõikide seniste töösuundadega. „Praegu keskendume lumekoristustööde järelevalvele katustelt ja tänavatelt, kuid kindlasti on vaja tõhustada  taksokontrollide tööd, millele ka siseaudit tähelepanu juhtis,“ ütles Rand. „Samuti on väga oluline väärtegude menetlejate korrektne ja viisakas suhtumine linnakodanikesse, sest MUPO eesmärk ei ole trahvimine, vaid järelvalve ühiselu reeglite täitmise üle.“

27. detsember 2010

Erakorralise Omavalitsusfoorumi pöördumine Vabariigi Presidendi poole

Austatud Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves,

Eesti kohalike omavalitsuste esindajad, kes tulid kokku Erakorralisele Omavalitsusfoorumile 9. detsembril 2010. aastal Tallinnas, otsustasid pöörduda Teie, kui Eesti riigipea, terve Eesti rahva presidendi poole.

Omavalitsusfoorumitele, mis seekord toimub viiendat korda, on alati kokku tulnud üle 300 omavalitsustegelase. Moodustasime esimesel Omavalitsusfoorumil 12. märtsil 2009.a. välisdelegatsiooni Eesti omavalitsusühendustega liitunud ning ka sinna mittekuuluvate omavalitsuste esindatuse paremaks koordineerimiseks Euroopa Nõukogu Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressis (CLRAE), Euroopa Liidu Regioonide Komitees (CoR) ning Euroopa Kohalike Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogus (CEMR).

Regioonide Komitees kaitsti juba 2009.a. aprillis Omavalitsusfoorumi algatatud ning Balti riikide saadikute poolt Rakveres ühiselt läbi arutatud muudatusettepanekuid resolutsioonile finantskriisist ja selle mõjudest omavalitsustele. Sama aasta mais toimunud CEMRi üldkogu lõppkommünikees hoiatati samuti valitsusi omavalitsuste finantside kallale kippumise eest. Ka selle otsuse koostamisel olime me osalised.

Mõlemad Euroopa omavalitsuskogud mõistsid meid ning kuulutasid ühel häälel, et valitsuste poolt on lubamatu laduda omavalistuste õlule täiendavalt kriisiraskusi, kuna see lööb kõige valusamalt omavalitsuste teenuseid kasutavaid ja enim abi vajavaid inimesi.

Pöördusime kohe ka Euroopa Nõukogu omavalitsuste autoriteetse esinduskogu – Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi (lühendatult CLRAE) poole, kes tänavu 28. oktoobril Strasbourgis pärast arutelu võttis vastu mitmeid kriitilisi märkusi sisaldava ettekirjutuse nr 294(2010) kohalikust demokraatiast Eestis.

Ebatavaliselt teravas toonis sõnastatud dokumendis tehakse Eesti valitsusele ettepanek kiiremas korras seadusandluse muutmiseks, et kohalikele omavalitsustele eraldataks rohkem raha nendele põhiseaduse ja teiste seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Samuti nõutakse Eesti omavalitsuste tulude suurendamiseks neile õigust kohalike maksude kehtestamiseks. CLRAE teeb Eesti valitsusele ettepaneku luua kriisi läbi enimkannatanud omavalitsuste toetuseks fond, mille abil nad saaks jätkata sotsiaalteenuste osutamist.

Kongress rõhutab ka, et Eesti valitsus peab kaasama omavalitsusi ja nende ühendusi seadusmuudatuste aruteludesse enne otsuste langetamist, eriti juhtudel, kui muudatustega lisanduvad omavalitsustele rahalised kohustused. Samuti märgib CLRAE, et Tallinna linnale tuleb pealinna ülesannete täitmiseks kindlustada seadustega eristaatus. CLRAE märkis Eesti suhtes 2000. aastal koostatud raporti kohta, et Eesti valitsus on jätnud täitmata ka siis antud ettekirjutused omavalitsuste tulubaasi kindlustamiseks.

Praegune Vabariigi Valitsus on otsustanud aga nii Eesti omavalitsuste kui ka Euroopa kriitikat jätkuvalt eirata. Samal päeval, 23. septembril, kui Riigikogus arutati riigi ja omavalitsuste partnerlust, võeti parlamendis valitsuskoalitsiooni häältega omavalitsustelt müügi- ja paadimaksu kogumise õigus. Praegu on valitsuskabinettides küpsemas eelnõu, millega tahetakse omavalitsused jätta seni vähemalt formaalselt kehtinud õiguseta osaleda omavalitsusi otseselt puudutavate seaduste loomise protsessis. Need on näited, kuidas Vabariigi Valitsus eirab lääneliku demokraatia põhiväärtusi.

Meid, ja me usume, et ka Teid, kui Eesti riiki välissuhtluses esindavat kõrgeimat ametnikku, teeb selline Eesti sisemist sotsiaalset sidusust lõhkuv ning samas ka riigi rahvusvahelist mainet kahjustav olukord väga murelikuks. Eesti on tänase valitsuse eestvedamisel hakanud kahetsusväärselt järjekindlalt Euroopast eemalduma.

Selles kriitilises olukorras palume Teilt ettepanekuid, kuidas meie saaksime toetada Teid, et üheskoos kindlustada Eesti euroopalikku arenguteed. Kinnitame Teile, et Eesti omavalitsused rakendavad euroopalike väärtuste kaitseks Eesti riigielu korraldamisel kõik meil oleva jõu ja nõu.

Vastuvõetud

Omavalitsusfoorumil Tallinnas, 09. detsembril 2010. a.

Viienda Omavalitsusfoorumi juhatajad:

Toomas Vitsut                      Jaan Pöör
Tallinna linn                         Loksa linn

Tallinn on euro tulekuks valmis

Täna koos olnud Eurole ülemineku Tallinna linnavalitsuse komisjon leidis, et peamised linna poolsed ettevalmistused eurole üleminekuks on linna erinevate teenistuste poolt läbi viidud ja probleeme üleminekul eurole ei peaks tekkima.

Eurole ülemineku ettevalmistamise komisjoni esimehe ja abilinnapea Taavi Aasa sõnul on infotehnoloogia teenistus testinud erinevate registrite nagu maaregister, väärtegude register jne valmidust üleminekuks, siiski on paratamatud lühiajalised katkestused seadistamisteks.

„Finantsteenistus on läbi viinud töötajate koolitusi, kus õpiti tundma uusi rahakupüüre, läbi on viidud sularahaga arveldavatesse allasutustesse eurode eeljaotus. Õigusteenistus on viinud vastavusse vajalikud õigusaktid ja ühistranspordiettevõtted on valmis piletite ostmisel arveldama kahes valuutas,“ loetles Aas täna arutuse all olnud teemasid.

Seoses registrite töö ümberkorraldusega ei võeta Tallinna linna ametiasutustes elektroonilisel teel avaldusi vastu 30 ja 31. detsembril. Elektroonilisel teel saab avaldusi taas esitada alates 3. jaanuarist.

Üleminekuperioodil saab ühistranspordist üksikpiletit osta alates 1. jaanuarist nii eurode kui kroonide eest, ostmisel soovitatakse tasuda võimalikult täpne rahasumma ja mitte liigsuurtes kupüürides. Tagastatakse sama liiki raha milles tasuti (kroonides tasudes saab tagasi kroonid ja eurodes tasudes eurod). Linna hallatavates parkimisautomaatides saab kuni üleminekuperioodi lõpuni tasuda vaid kroonide paberkupüürides.

14. detsember 2010

Euroopa mõistis hukka Ansipi valitsuse hävitustalgud Eesti linnade ja valdade kallal

Nii Tallinn, teised linnad, vallad ning ka Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit on juba aastaid rääkinud Eesti valitsuse poolsest ülekohtust ja õiguste rikkumistest Eesti kohalike omavalitsuste suhtes. Ansipi valitsuse kõrvad on jäänud meie jutule kurdiks ning omavalitsusliitudega ei arvestata juba pikemat aega. Aga Euroopas võeti meid kuulda!
 
Euroopa Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongress (CLRAE) ehk lihtsamini Euroopa Nõukogu omavalitsuskogu tegi Eesti valitsusele konkreetsed ettekirjutused, mis puudutavad Euroopa omavalitsusharta rikkumist. See on ka põhjus, miks Tallinna linn suurima omavalitsusena Eestis otsustas 9. detsembril Tallinnas kokku kutsuda erakorralise Omavalitsusfoorumi, et üheskoos teiste Eesti kohalike omavalitsustega arutada tekkinud tõsist olukorda.

Nagu Edgar Savisaar ja Jüri Ratas, loodan ka mina Eesti Linnade Liidu esimehena, et tänases Ansipi võimuliidus leiduks vaatamata alanud valimiskampaaniale siiski riigimehelikkust arvestada Euroopa kriitikaga ning nad suudavad oma jämedad vead lähikuudel parandada. Vabariigi Valitsus on juba aastaid ja uskumatu ülbusega rikkunud ning mitte millekski pidanud Eesti kohalike omavalitsuste õigusi. Omavalitsustegelased on mulle öelnud – Jumalale tänu, et Tallinna linn on olemas, sest muidu oleks Ansipi valitsus Eesti linnadest ja valdadest juba ammu teerulliga üle sõitnud. Tänu oma suurusele, nii elanike arvu kui ka eelarve poolest ja sellest tulenevale mõjuvõimule on pealinnast saanud tugeva kohaliku omavalitsustasandi eestseisja Eestis.

Meenutagem, et Omavalitsusfoorum oli see, kes juba oma esimesel koosolekul vastu võetud pöördumises nõudis muuhulgas Euroopa omavalitsusharta rikkumise suhtes jälgimismenetluse algatamist. Nüüd peaks seesama foorum olema esimene, kes nõuab Eesti valitsuselt Euroopa omavalitsuskogu poolt antud ettekirjutuste tingimusteta ja kiiret täitmist.

Korralisi Omavalitsusfoorumeid on toimunud juba neli korda, kus igal korral on osalenud üle 300 Eesti omavalitsustegelase üle Eesti. Omavalitsusfoorumite põhisisuks on olnud riigipoolsed Eesti omavalitsuste tulubaasi ebaseaduslikud kärped, mis on karjuvas vastuolus nii Euroopa omavalitsusharta kui ka omavalitsuste ja riigi vahelise toimimise üldtunnustatud põhimõtetega.

Euroopa omavalitsuskogu võttis 26. oktoobril Strasbourgis vastu ebatavaliselt teravas toonis sõnastatud soovitused Eesti võimudele. Muuhulgas nõuab Euroopa omavalitsuste esinduskogu kiiremas korras seadusandluse muutmist, et kohalikele omavalitsustele eraldataks rohkem raha nendele põhiseaduse ja teiste seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Samuti nõutakse Eesti linnade ja valdade tulude suurendamiseks neile õigust kohalike maksude kehtestamiseks.

Euroopa omavalitsuskogu teeb Eesti valitsusele ettepaneku luua kriisi läbi enimkannatanud omavalitsuste toetuseks fondi, mille abil nad saaks jätkata teatud sotsiaalteenuste osutamist. Omavalitsuskogu rõhutab ka, et Eesti valitsus peab kaasama omavalitsusi ja nende ühendusi seadusmuudatuste aruteludesse enne otsuste langetamist, eriti juhtudel, kui muudatustega lisanduvad omavalitsustele rahalised kohustused.

Samuti märgitakse, et Tallinna linnale tuleb pealinna ülesannete täitmiseks kindlustada seadustega eristaatus.

Tuuakse välja ka see, et Eesti suhtes 2000. aastal koostatud raporti kohta, et Eesti valitsus on jätnud täitmata ka tollal antud soovitused omavalitsuste tulubaasi kindlustamiseks.

Kindlustamaks uute soovituste järgimist Eesti valitsuse poolt lisati dokumendile lõpparutelul raportööri ettepanekul nõue, et Eesti delegatsioon teeb kord aastas Euroopa omavalitsuskogule kokkuvõtte sellest, mida on riigis soovituste osas tehtud.

Omamoodi huvitav on veel ka asjaolu, et Eesti kohta koostas raporti just parempoolset maailmavaadet esindava Euroopa Rahvapartei esindaja Jos Wienen Hollandist. Seega, Euroopa parempoolsed ei mõtle nii kohaliku omavalitsuste vaenulikult kui teeb seda parempoolne valitsus Eestis.

Muide, tugevat ja arenenud kohaliku omavalitsuse tasandit oma liikmesriikides oluliseks pidav arenenud riike ühendav OECD koostab parasjagu Eesti kohta raportit, mis suure tõenäosusega saab olema väga kriitiline tänase Eesti valitsuse suhtes, kuna Euroopale on Eesti linnade ja valdade ränk olukord äärmiselt murettekitav.

19. november 2010

Harju maavanema ettepanek ei ole korrektne

Tallinna abilinnapea Taavi Aas saatis täna Harju Maavalitsusele linna seisukohad seoses Harju maavanema ettepanekuga keelata Kristiine turu rajamine.

Aasa sõnul ei ole võimalik maavanema ettepanekut täita, kuna ettepaneku IV osast (Õiguslik analüüs ja maavanema hinnang) ei selgu, millised linnavalitsuse või linna ametiasutuste antud haldusaktid tuleb põhiseaduse, seaduste ja muude õigusaktidega kooskõlla viia.

„Olete oma ettepanekus korduvalt viidanud Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusaktidele, kuid kordagi ei ole Te maininud, millise kuupäeva milliseid akte olete Te järelevalve käigus kontrollinud. Samuti ei selgu Teie ettepanekust, milliste seadustega ja mis osas on linna haldusaktid vastuolus. Olete ettepaneku IV osas küll viidanud vastuolule seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega, kuid jätnud seejuures täpsustamata, milliseid seadusi ja muid õigusakte ning nende sätteid olete Te silmas pidanud ning milles seisneb linna haldusaktide vastuolu seaduste ja muude õigusaktidega. Tallinna linna organid ei saa pelgalt oma oletuste põhjal maavanaema ettekirjutust täita,“ kirjutab Aas vastuskirjas.

„Meie hinnangul on linnaosa vanem linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmisel hinnanud nii vahetus läheduses elavate inimeste põhjendatud huve kui ka avalikke huve,  kuigi maavanem väidab vastupidist. Piirkonna elanikud ei ole turu vastu. Kristiine turu naabermajade elanikud toetavad turu rajamist ning soovivad detailplaneeringu menetluses enda murede ja soovide ärakuulamist. Teadaolevalt on detailplaneeringu menetlus algatatud, seega on kõigil puudutatud isikutel võimalik ettepanekuid ja vastuväiteid esitada,“ selgitas Aas.

1.novembril 2010 toimus Kristiine Linnaosa Valitsuses kohtumine, kus osalesid Kotkapoja 2 ja Kotkapoja 4 elanikud, OÜ Ühinenud turud esindaja, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindaja ja Kristiine Linnaosa Valitsuse esindajad. Kohtumisel väljendasid elanikud oma muret seoses turu heakorraga, turvalisusega, kaubasortimendiga ning samuti käsitleti Kotkapoja 2b maa sihtotstarbe ja detailplaneeringu küsimusi. Elanike poolt esitatud arvamuste ja ettepanekutega on arvestatud ja arvestatakse kindlasti ka tulevikus. Kindlasti jälgib Kristiine Linnaosa Valitsus seda, et turu heakord ja turvalisus oleks tagatud. Turu parkimiskorraldus on lahendatud selliselt, et see ei halvendaks naabermajade elanike parkimisvõimalusi.

Tallinna Linnavalitsus eeldab, et Vabariigi Valitsuse seaduse § 85 alusel Tallinna linna tegevuse üle järelevalve teostamisel täidab maavanem oma seaduses sätestatud kohustusi täie tähelepanu ja põhjalikkusega ning analüüsib järelevalve käigus konkreetseid üksikakte, selgitab välja kõik olulise tähendusega asjaolud ning teavitab ka linnavalitsust konkreetselt milliste üksikaktide üle on järelevalvet teostatud. Tallinna Linnavalitsuse hinnangul on ettepanek tehtud kiirustades, mistõttu ei ole ettepaneku mitmetes punktides toodud õiguslik analüüs ja maavanema hinnang üheselt mõistetavad ning resolutsioonis esitatud ettepanek täidetav.